Tidenes fangst i Bronnavik

2 07 2021

«258 kg» står det på baksiden av originalbildet fra kaien i Bronnavik i 1952. Det er ingen grunn til å betvile vekten. Men historien som er blitt fortalt av onkel Einar (Hetland, 1926-2001) og min mor (Anne «Søster» Tonjer, 1923-2020) i min barndom, kan nok, slik jeg husker den, være beheftet med erindringssvikt, selektiv hukommelse eller rett og slett at det er jeg som husker feil. Og man smører vel også litt ekstra på ved en slik anledning… Men bildet taler jo for seg.

Jeg mener å huske at historien gikk slik: Det var observert makrellstørje i Ålfjorden og min morfar Einar Hetland (1895-1956) tok utfordringen og fikk ringt inn til Kyvik i Haugesund og bestilt et harpungevær som ble sendt inn med drosje. Detaljer om jakten kan jeg ikke huske det var snakket om. Men fisken skal ha blitt saget opp i kotelettstykker og delt ut «til halve bygdå». Alle fikk også sin del av størjens lever. Og alle ble sjuke i magen. Bortsett fra tante Ruth (Hetland, 1924-2000), for hun likte ikke lever.

På bildet over ser vi tante Ruth på kaien i Bronnavik med tidenes fangt. Legg merke til harpungeværet i forgrunnen.

Slike historier etterlater ofte flere spørsmål enn svar. Hvordan fanger man makrellstørje med harpun? Dette er jo en fisk og ikke noen hval som må opp for å puste. Går størjen i overflaten, kanskje? Hvilken båt bruke de og hvem var med? Min morfar hadde på denne tiden bare en liten tresnekke så vidt jeg vet. Jeg får rare bilder i hodet mitt hvis det var slik at det var denne båten som ble brukt til å dra inn fangsten med.

Hvor geværet er blitt av, vet jeg ikke. Mener å ha hørt at det skulle ligge på ett av kottene på loftet i det gamle naustet, men vi fant det ikke når dette ble revet i fjor. Men halefinnen har vi fortsatt i Bronnavik.

Snekken i Bronnavik og onkel Einar
Min morfar og min mor
Halen er det siste minnet vi har fra makrellstørjen fra 1952.
Hytteforbudet

23 03 2020

Denne kronikken er sendt Haugesunds Avis søndag 22.3.2020:

HYTTEFORBUDET

Regjeringen har vedtatt forskrift til smittevernloven som innebærer generelt forbud opphold på egne hytter utenfor egen folkeregistrert kommune fra 19. mars til 3. april. De aller fleste av landets 470 000 fritidsboliger har eiere/ brukere som ikke bor i samme kommune. Hytteforbudet er i seg selv ekstremt inngripende i bruks- og eiendomsretten og fremstår nærmest uvirkelig i moderne tid.

Bakgrunnen for forbudet er en angivelig frykt for overbelastning av kommunale tjenester: -Helsetjenesten i våre hyttekommuner har ikke kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere skriver regjeringen.

Definisjonen av «hyttekommuner» er upresis. Men det er åpenbart noen typiske grender hvor forbudet kan ha noe for seg. I 45 kommuner er det flere hytter enn helårsboliger. I 27 kommuner er det flere hytter enn innbyggere. Bildet domineres av innlandskommuner som f. eks. Vinje, Sigdal, Trysil, Hol og Sirdal. Det er forståelig at mange samtidige hyttegjester med flere timers reisetid unna eget hjem kan skape bekymring i disse tider. Jeg ser for meg værutsatte veier og dårlig kommunikasjon vinterstid. Men det er langs kysten og spesielt Oslofjorden vi finner størst konsentrasjon av hytter. Her er det god infrastruktur og korte reisetider til byene. Jeg synes det er vanskelig å se at dette kan utgjøre noen mulig problem for vertskommunene.

SKAP-PREPPERE FRA HAUGESUND

Etter okkupasjonen i 1940 flyttet mange haugesundere på landet til slekt og venner. Frykt for krigshandlinger og britisk bombing fikk «byassanne» til å knytte nære bånd til de trygge bygdene utenfor byen. Etter krigen vendte mange tilbake til sine venner på landet. De fikk kjøpt tomter og bygde sine familiehytter. Vekst, velstandsøkning og tilgang til byggematerialer var nok de viktigste driverne, men mulighetene til å rømme på landet under kriser skal ikke undervurderes som medvirkende beveggrunn for hyttefolket. Man trenger ikke være prepper for å innse at hytta gir oss en backupmulighet hvis det utenkelige skulle skje. Retten til å rømme på landet når vi er truet ligger nok fortsatt dypt hos mange av oss. At myndighetene foreskriver forbud stikk i strid mot dette instinktet kan fort oppleves som unfair.

HYTTER PÅ HAUGALANDET

I vårt distrikt er det Sauda og Suldal som har flest hytter i forhold til fastboende (totalt 1257+1896 hytter/ 4463+3849 innbyggere). Altså 0,37 hytter pr. Sauda-Suldalbu. Stor tetthet, men også her langt fra de 27 kommunene med flere hytter enn fastboende.

Sammenligner vi med typiske hyttedestinasjoner for haugesundere; Tysvær, Sveio og Vindafjord finner vi forholdstallet 0,15 (3760 hytter/25550 innbyggere). Konsentrasjonen er liten og spredt, det er gode veier og korte reiseavstander til fastlege, legevakt og sykehus om man er uheldig med helsa eller kutter seg i fingeren.

SMITTEVERNLOVEN

Smittevernloven åpner for inngrep mot enkeltmennesker av en annen verden i kampen for å begrense spredning av alvorlige smittsomme sykdommer. Myndighetene kan i praksis pålegge deg blodprøvetaking og vaksinasjon, isolere deg, og stoppe det meste av virksomhet i landet med bistand fra Politiet og Forsvaret. Helsepersonell kan bli beordret til både det en og det andre. Dette er helt nødvendige fullmakter i et worst-case scenario på linje med en krigssituasjon. Men slike virkemidler må håndheves med pinlige nøyaktige, presise og treffsikre vedtak for å sikre innbyggernes grunnleggende rettigheter og for å bevare den allmenne respekt for loven og dens hensikt.

I hytteforbudsaken skyter man helt over mål. Det er satt hengelås på nesten en halv million eiendommer i Norge for å redusere mulige logistikkproblemer i noen titalls fjellkommuner. I sin iver etter å fremstå handlingsdyktige skyter regjeringen spurv med kanon.

Jeg stiller også et stort spørsmåltegn ved forskriftens hjemmel. Smittevernlovens hensikt er «…å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer …». Men hytteforbudet skal ikke begrense smittefaren. I den sammenheng er den snarere kontraproduktivt, i det spredning av befolkningen vil være smitteforebyggende i seg selv. Nei, hytteforbudet er innført for å, om mulig, i en eventuell fremtidig situasjon lette behandlingslogistikkmessige utfordringer i helsetjenesten. Ikke for å hindre smitte.

Det er påfallende lite problematisering av dette i medier, blant menneskerettsjurister og i det politiske miljø. Det er taust fra de ellers så liberale tenkerne i regjeringspartiet Venstre og jeg har heller ikke hørt noe fra eiendomsrettens fremste beskytter FrP.

LEK MED TALL

Jeg er verken statistiker eller medisiner men tillater meg likevel å leke litt med tallene, siden påsken nå er rett rundt hjørnet: Forestill deg at halvparten av hyttene i Tysvær, Sveio og Vindafjord er i bruk av i snitt 3 personer bosatt utenfor hyttens kommune. Vi har da 5 640 personer. 50 % disse vil bli smittet = 2800 personer. En av tre smittede vil bli syke = 940 personer. De fleste av disse vil klare seg greit uten hjelp. Men 3 % av disse vil få et alvorlig sykdomsforløp med behov for behandling og sykehusinnleggelse. Ca 30 personer igjen. Men dette skjer ikke på samme tid. Vi snakker om å flate ut kurven utover våren, kanskje toppen kommer i mai. Kanskje dette varer 12- 18 måneder. La oss si 6 måneder. Da sitter vi igjen med omtrent 1 person i uken som må på sykehus fra sin fritidseiendom i en av disse tre kommunene. Og da har jeg ikke tatt hensyn til at de mest sårbare; 80- 90 åringer og sykehjemsbeboere antagelig er underrepresentert blant hytteturistene. Jeg har heller ikke lagt inn den antagelse at folk på hytta er mindre utsatt for smitte på grunn av større avstander, lettere isolering og mindre sosial omgang enn alternativet i byen. Premissene her er hentet fra mainstreammedia i Norge, men input-faktorene i regnestykket er beheftet med veldig stor usikkerhet. Utfallet kan like gjerne bli 10 ganger verre eller gunstigere. Men det er likevel nyttig og lærerikt å regne på slikt, og man får et forhold til tallene.

Til sammenligning; Folkehelseinstituttet har bedt helsetjenesten planlegge for 22 000 sykehusbehandlinger i hele landet. Hvis 5 600 hyttefolk i disse tre kommunene er representative for hele landet, tilsier det at 23 av disse vil bli sykehusinnlagt i løpet av hele epidemien. Igjen en i uken altså, hvis vi sprer dette på et halvår.

Hvilken hjelp er det kommunene ser for seg vil bli overbelastet på grunn av hytteturisme i vårt distrikt? Sykdommen forløper ikke akutt. Jeg vil tro de fleste vil dra hjem for egen maskin når symptomene melder seg. Skulle det likevel inntreffe behov for hjelp er det først og fremst fastlegen i hjemkommunen som kontaktes. Får man ikke kontakt der er det riktignok den kommunalt organisert legevakten som er neste skritt. Jeg vet av egen erfaring at det i alle fall for haugesundere vil være mest praktisk å benytte sin egen legevakt i byen fremfor eksempelvis å måtte kjøre til Ølen. Er man i Sveio eller Tysvær sokner man likevel til den interkommunale legevakten i Karmsundgaten. Hvis situasjonen er skikkelig akutt, er det likevel sykehuset og dets AMK sentral som blir aktivert. Ikke hyttekommunen. Hva er det Sveio, Tysvær og Vindafjord kommune ser for seg at de må bidra med i et worst-case scenario? Vi de tilby de hjemmebaserte tjenester og korttidsopphold på sykehjem til hjelpetrengende hytteturister? Eller har de helsetilbud til hyttefolk vi ikke kjenner til?

Ordfører i Sveio vil ifølge Radio102 ha hyttefolket hjem. Kollegene i Tysvær og Vindafjord sitter tilsynelatende musestille i båten. Hva sa de når fylkesmannen ringte forrige uke for å sjekke stemningen i deres kommune? Får vi vite det? Nå bør de stille opp for sine hytteturister.

DEBATTEN OM DEBATTEN

Er det rett eller galt å diskutere myndighetens tiltak mot koronasmitten? Det lever et slags mantra om at tiden ikke er inne for å stille spørsmål. Staten må få arbeidsro. Det er kjiipe tider for kverulanter. Vi må heller klappe i takt på balkongene våre og fremstå solidariske. Jeg mener dette er farlig. Vi må være ekstra på vakt og forsvare individets frihet og eiendomsretten i et politisk klima, der vedtak fattes ekstremt hurtig under krisestemning og med stor konsensus i alle partier. Her er det ingen opposisjon. Det er fritt frem for dogmatisk stigmatisering av et angivelig egoistisk hyttefolk. Vi har alle bilder i hodet av eplekjekke pappagutter fra Oslos vestkant som fyller opp Teslaen med hummer og Prosecco driter i «Den Store Dugnaden» på vei til luksushytta i Hemsedal. Men det er ikke et representativt bilde av virkeligheten her vestpå. Vi må alle ta kollektivt smittevern på høyeste alvor og underlegge oss myndighetenes smittebegrensende påbud og forbud med petimeterpresisjon. Men hytteforbudet handler ikke om smittevern. Det er lov å tenke selv, og det må være lov å si det.

Jahn A. Tonjer
Haugesund

 

 

Inspirasjon og kilder;

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55/KAPITTEL_4#%C2%A74-3

https://www.ssb.no/statbank/table/03175/

https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/i-45-kommuner-er-det-flere-hytter-enn-boliger?tabell=303773

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/

https://www.fhi.no/publ/2020/covid-19-epidemien-risikovurdering/

https://www.nrk.no/norge/fhi-scenario_-2_2-millioner-kan-bli-smittet-1.14938091

https://www.aftenposten.no/norge/i/8mko0w/hva-betyr-det-aa-flate-ut-kurven-proev-selv

Klikk for å få tilgang til legevaktordningar-ro-ho-sfj-2014–korrigert.pdf

Historien om Bronnavik

29 10 2016
KORT HISTORE BRONNAVIK
Min morfar Einar Hetland (1895-1956) kjøpte eiendommen Bronnavik i 1938. Hans far, Anfin Tørresen/ Hetland (1867-1917) var født på Bjoa, Foreldrene kom opprinnelig fra Svalland på Bjoa, men festet senere husmannsplassen Karmhaug på Hetland. Anfin flyttet tidlig til Haugesund og ble etter hvert sjømann, hvalskytter og skipper på hvalfiskebåt, men både han og sønnen Einar og deres barn igjen (min mor og hennes brødre) holdt god kontakt med, og var mye på feriebesøk hos slektningene på Bjoa.
Einar Hetland var styrmann og senere kaptein hos Knutsen og ønsket seg en fritidseiendom til sjø på Bjoa for familien og pensjonstilværelsen. Det åpnet seg ingen muligheter på Bjoa, men ikke langt unna, i Vikebygd fikk han i 1938 kjøpe et utmarksstykke på noe over 30 mål ute på Dommersnes.

Bronnavika 2015

Bronnavika 2015

Det første som ble gjort var å gjerde inn eiendommen, det kostet visstnok mer enn selve eiendommen. I starten var adkomst i nordøstlige grense mot gården til Aselina (senere Endre/ Bertha, nå Kåre Sørvåg  på Leirhammer), men det ble ikke anlagt vei her. Man kan i dag finne rester av den gamle porten. Antagelig ble kaien ved naustet bygget først for å kunne ta i land byggematerialer til hovedhuset, ettersom denne utelukkende fungerer ved høyvann.

Først etter 1945  ble det kjøpt veirett av –og gjennom tunet til-  Hans Dommersnes (nåværende vårt hus Vikevegen 1024). Antagelig ble både veien og naustet med garnstue ble bygget rundt 1947 – 1950.
Min morfar Einar Hetland døde i 1956, ett år etter han ble pensjonist. Min onkel Einar Hetland (jr, 1926 – 2001) og min mor Anne «Søster» Tonjer (1923-) arvet og delte eiendommen mellom seg. Onkel Einar fikk hovedhuset og sørligste delen, men min mor fikk naustet og nordre delen. Ved skifte i 1957 fikk denne matrikkelen (nå 332/21) og navnet Bronnanes. Garnstuen i naustet var da innredet til stue, gang og lite kjøkken og to soverom på loftet.
Omtrent samtidig (skifte 1959) kjøpe Thor og Solveig Andreassen et mindre stykke utmark på sørsiden, det som nå er Jan Mardals hytte (gnr 132/ bnr 23). Thor var styrmann, kollega av min morfar og venn av familien og det var således ikke tilfeldig at han «valgte» Dommersnes.

Fra veiarbeidet dengang...

Fra veiarbeidet dengang…

I 1974 ble vår eiendom skøytet over fra min mor til oss tre søsken, men behold tinglyst bruksrett.

Gjennom seksti, sytti og åttitallet ble alle disse tre eiendommene flittig brukt i helger og ferier som fritidseiendommer av våre respektive familier. På åttitallet kom industriområdet, noe som kuliminerte med Peconors store prosjekt for Ekofiskveggen. I 1985 ville Peconor først erverve søndre deler av eiendommene ved opsjonsavtale eller kjøp, men planene ble endret. Imidlertid ble størstedelen av eiendommene regulert til industri og en randsone med landbruksformål. Det ble ikke gitt noen ulempeerstatning av noen art.
Noen år senere i 1989 oppsto nytt behov utvidelse av arealene til Peconor i forbindelse med anbud på Troll og Draugen. Skulle man få disse oppdragene ville det utløse behov for å bygge dokk i Bronnavik. Under trussel om ekspropriasjon ble det inngått opsjonsavtale, der Peconor skulle kunne innløse de tre eiendommene på 21 dagers varsel i perioden fra juli 1989 til desember 1992. Opsjonsvederlaget var noen-og-tjuetusen i året for hver av eiendommene. Familiene våre var i disse tre-fire årene preget av det store usikkerhet om framtiden, blandet med melankoli og indignasjon. Nå tiltrådde aldri Peconor opsjonsavtalen, men reguleringsplanen har blitt liggende som en klam hånd over Bronnavik frem til i dag.

Utsikten mot Osnes på Dommersnes før i tiå (flere bilder helst nederst…)

Sommeren 1992 kjøpte jeg Vikevegen 1024 etter arvingene til Ragnhild Dommersnes. Det er gjennom dette gårdstunet veien ned til hyttene går. Første året leide vi ut, andre året tok vi det i bruk som fritidseiendom. I 1996 la vi ned betydelige oppgraderinger og flyttet inn. Vi fikk to barn i Vikebygd, men flyttet til Haugesund igjen i 2004, da eldstegutten kom i skolealder og vi begge arbeidet i Haugesund. Huset ble da benyttet som fritidseiendom eller «nr-2 bolig».

I 2001 døde Einar Hetland (jr) og hans sønn Eivind Hetland (1965-) overtok  132/ 8 (nå 332/8) . Eivind gikk strakts i gang med påkrevd vedlikehold av eiendommen, og bruker fritidseiendommen aktivt sammen med sin familie.
Etter at min mor ble funksjonshemmet og kom på sykehjem i 2005 har hytten ved sjøen blitt lite brukt som «fullverdig» fritidseiendom.  Helt nødvendig vedlikehold har blitt gjort, men noe «utvikling» kan man ikke snakke om. Jeg har brukt naustet og kaien, men det har vært sjelden noen har bodd i hyttedelen. Min mor har fortsatt bruksrett og mine søstre har ikke vært særlig interessert. Etterhvert tvinger det seg fram behov for helt nødvendige og betydelige oppgraderinger og vedlikehold av både vei, grøfter, kai, bæreelementer og tak i bygning, nye sanitærløsninger osv. I januar 2016 kjøpte jeg ut mine to søstre, og med håp om å få avregulert statusen som industriområde tar jeg sikte på å bringe eiendommens verdighet tilbake igjen for nye generasjoner.
Jahn Tonjer (oktober 2016)

Veien ned til naustet på trettitallet. Morfar Einar (bak) og onkel Einar (til venstre). Damene, anyone?

Min morfar Einar med sine foreldre Anfin og Ane Bertine

 

Hans Dommersnes på gårdstunet med min mor og søster.

Hans Dommersnes på gårdstunet med min mor og søster.

Kaffe rundte steinbordet med Tor & Solveig Andreassen, tante Ruth (Hetland) og min mor (Anne "Søster" Tonjer) med ungene Eivind og meg.

Kaffe rundte steinbordet med Tor & Solveig Andreassen, tante Ruth (Hetland) og min mor (Anne «Søster» Tonjer) med ungene Eivind og meg.

d-bilder15mars16258-september1953

Min far og morfar hadde opphengssystem for garn og greier, men hva dette er aner jeg ikke.

Onkel Einar hjelper til med snekkå inn i naustet.

Onkel Einar hjelper til med snekkå inn i naustet.